Tafsir Of Surah al-Fatihah

 

This commentary is a compilation gathered from a number of commentaries written. These being: · Tafseer at-Tabaree · Tafseer al-Qurtubi [Jaami lil Ahkaam al-Qur’an] · Tafseer ibn Katheer · Tafseer ash-Shawkanee [Fath al-Qadeer] · Tafseer as-Sa`dee [Tayseer al-Kareem ar-Rahman] · Tafseer ash-Shanqeetee [Adwaa al-Bayaan fee Eedaah al-Qur’an bil Qur’an].